Bức tranh kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm

COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Tình hình lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt... sau 8 tháng đầu năm 2021.