Bất động sản

Vốn ngoại đổ vào ngành năng lượng

Vốn ngoại đổ vào ngành năng lượng

Tăng trưởng nhu cầu điện toàn quốc giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 8,5%/năm và khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2026-2030 giúp Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn của các nhà đầu tư năng lượng nước...